PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (1/2023) Powołanie Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Piotra Pawliczaka w skład Zarządu Banku na stanowisko Prezesa Zarządu Banku w ramach obecnej, wspólnej, 3-letniej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 23 marca 2021 r. pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powołanie następuje ze skutkiem od dnia 11 stycznia 2023 r.

Do dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. zgody, Pan Piotr Pawliczak będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Pawliczak:

1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

2) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS.

Pan Piotr Pawliczak spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

Życiorys Pana Piotra Pawliczaka został przedstawiony poniżej:

Pan Piotr Pawliczak w ostatnich latach związany był zawodowo z Ministerstwem Finansów gdzie w latach 2015 – 2021 zdobywał doświadczenie przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej w administracji publicznej. Od sierpnia 2018 r. do maja 2021 r. był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów gdzie odpowiadał za regulacje dotyczące sektora bankowego oraz rynku kapitałowego.

Następnie został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych sprawując nadzór nad Wydziałem Instytucji Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. Pan Piotr Pawliczak pełnił także funkcję Członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w okresie od września 2018 r. do maja 2021 r funkcję przewodniczącego Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W styczniu 2022 r. został powołany do Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pan Piotr Pawliczak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Ukończył również socjologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim a także studia podyplomowe z rachunkowości i kontroli podatkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na kierunku analityka biznesowa na Politechnice Warszawskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *