CAPTOR THERAPEUTICS SA (6/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

? 29 kwietnia 2022 roku – jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021;

? 26 maja 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku;

? 22 września 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku;

? 24 listopada 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

– na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;

– na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania oraz skróconą informacją dodatkową;

– na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego, w tym rozszerzanego skonsolidowanego raportu kwartalnego, za II oraz IV kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *