GOBARTO SA (6/2022) GOBARTO S.A. – drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o.

Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku oraz 3/2022 dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną od niego, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako Spółką Przejmowaną.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).

W wyniku połączenia Spółka, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Ksh, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 20 stycznia 2022 roku i udostępnionym na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl, począwszy od dnia 21 stycznia 2022 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie między innymi podjęcie uchwały w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o. zwołane zostało na dzień 23 lutego 2022 roku, o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku. Projekt uchwały w sprawie połączenia wraz z uzasadnieniem przekazany został Raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *