M.W. TRADE SA (24/2022) Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Getin Holding S.A. („GH”) zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), że w związku z rozliczeniem transakcji z dnia 23 marca 2022 r. w wyniku zapisania się na sprzedaż akcji w ramach wezwania z dnia 27 stycznia 2022 r. do zbycia akcji M.W.Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, GH zbył w dniu 25 marca 2022 r. 4.298.301 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje Spółki zbyte przez GH, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, reprezentują 4.298.301 głosów na walnym zgromadzeniu tj. 51,27% kapitału zakładowego Spółki oraz 51,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zbyciem pakietu akcji Spółki, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, GH posiadał 4.298.301 akcji zwykłych, uprawniających do 4.298.301 głosów na walnym zgromadzeniu i reprezentujących 51,27% kapitału zakładowego Spółki oraz 51,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zbyciu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, GH nie posiada żadnych akcji Spółki ani głosów na walnym zgromadzeniu.

Treść pełnego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *