DEVELIA SA (30/2022) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2022 r. Emitent otrzymał oświadczenie o złożeniu przez Pana Artura Osuchowskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Artur Osuchowski nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *