LIBET SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (dalej „ZWZA”) na 1200 (dwunasta), w Warszawie; (adres Warszawa 02-231), ul. Jutrzenki 137, SZAWA CONFERENCE / OXYGEN PARK, na parterze, w sali Warszawa.

Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 29 kwietnia 2022 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 26 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *