LIBET SA (13/2022) Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przedstawia treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych. Przedłożenie akcjonariuszowi załączonej informacji nastąpiło w związku ze złożeniem przez akcjonariusza pytania w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *