ELEKTROTIM SA (26/2022) Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 08.08.2022 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej – Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót polegających na modernizacji dowiązania energetycznego kompleksu wojskowego JW w Opolu (umowa).

Postępowanie przetargowe było realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 30.11.2023 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 15.744.000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych).

ELEKTROTIM S.A. udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w dniu 29.07.2022 r. raportem bieżącym nr 24/2022.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *