ELEKTROTIM SA (27/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku zawarła ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej (dalej: Inwestor) aneks do umowy z dnia 24.03.2022 r. (dalej: Umowa) na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (dalej: Aneks).

Podstawą do zawarcia Aneksu do Umowy była zmiana technologii pozyskiwania i przetwarzania danych oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami i warstwami logicznymi bariery elektronicznej, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania i kalkulowania oferty przed podpisaniem Umowy.

Wartość Umowy netto ulega zmianie z 270.005.863,21 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 21/100) do 278.698.871,34 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 34/100) tj. o 8.693.008,13 zł (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiem złotych 13/100).

Wprowadzono Aneksem zmianę terminu na dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej na 120 dni od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *