LIBET SA (15/2022) Zawarcie z bankami Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. – opóźniona informacja poufna.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że Spółka oraz jej spółki zależnie, „Baumabrick” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Libet 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, w dniu 19.08.2022 r. zawarły z bankami: ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz SGB-Bank S.A. („Banki”), Porozumienie dotyczące spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. („Porozumienie”).

Dnia 30.11.2020 roku Spółka, jej ww. spółki zależne oraz Banki podpisały Porozumienie w sprawie wspólnych warunków finansowania, zmienione następnie tekstem jednolitym z dnia 29.11.2021 r. („Porozumienie Restrukturyzacyjne”) w celu ustalenia zasad spłaty zadłużenia Spółki wobec Banków, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2020 z dnia 30.11.2020 r. oraz raportem bieżącym nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 r. W dniu 16.08.2021 r. rozpoczął się proces negocjacji związany z przygotowaniem transakcji sprzedaży należących do Spółki zakładów w Żorach i Libiążu, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2022 z dnia 26.08.2022 r.

W dniu 19.08.2022 r. Spółka wraz ze spółkami zależnymi zawarła z Bankami Porozumienie, w którym strony ustaliły, że Spółka dokona spłaty całości zadłużenia wobec Banków, które w chwili obecnej wynosi 55.979.653 złotych, ze środków pozyskanych ze sprzedaży zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Żorach i Libiążu.

Porozumienie jest warunkowe, tzn. wywołuje skutki prawne jeśli zaistnieją następujące warunki:

– zostaną zawarte umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości należących do Spółki i spółek zależnych, Libet 2000 sp. z o.o. oraz „Baumabrick” sp. z o.o., położonych w Libiążu i Żorach,

– zostaną zawarte umowy dotyczące sprzedaży środków trwałych Spółki i Libet 2000 sp. z o.o., znajdujących się w zakładach w Libiążu i Żorach,

– środki ze sprzedaży ww. aktywów zostaną przelane na rachunek techniczny przeznaczony do rozliczenia z Bankami.

Zgodnie z treścią Porozumienia, środki uzyskane ze sprzedaży ww. aktywów zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Spółki wobec Banków. Natomiast ewentualna nadwyżka zostanie przekazana na rachunek bieżący Spółki prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

Proces negocjacji związanych ze sprzedażą zakładów został rozpoczęty w dniu 16.08.2021 r. W dniu 13.06.2022 r. Spółka oraz jej spółki zależne podpisały szereg umów przedwstępnych, które zawierały liczne warunki powodujące niepewność transakcji. Przyczyną opóźnienia publikacji informacji dotyczącej zawarcia Porozumienia, była ochrona uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania tej informacji do wiadomości publicznej na możliwość przeprowadzenia transakcji, w szczególności na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży aktywów jak również na możliwość realizacji zawartego Porozumienia. Ujawnienie informacji poufnej mogło w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, a także na jej relacje biznesowe z partnerem negocjacyjnym a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji i możliwości realizacji Porozumienia a także spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym w zakresie potencjalnego wpływu tej informacji na Spółkę. Ponieważ zawarcie Porozumienia jest związane z potencjalną transakcją, a jednym z warunków wejścia Porozumienia w życie jest przeprowadzenie transakcji, Spółka podjęła analogiczną decyzję w zakresie opóźnienia publikacji przedmiotowej informacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *