GETIN HOLDING SA (23/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 października 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „NWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiaździstej 66 o godzinie 12:00, a także treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *