GETIN HOLDING SA (24/2022) Rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A.

W dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2022 r. Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) powziął informację, że 29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Banku („decyzja BFG”). Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Banku z dniem, w którym doręczono Bankowi decyzję BFG.

Informacje szczegółowe dotyczące postanowień zawartych w decyzji BFG znajdują się w sentencji opublikowanej w dniu 30 września 2022 r. na stronie BFG.

Wartość akcji Banku (66 771 592 akcji zwykłych na okaziciela) w bilansie Emitenta wynosi 11.979 tys. zł. W związku z umorzeniem akcji Banku w konsekwencji jego przymusowej restrukturyzacji wycena akcji Banku zostanie spisana do zera, w wyniku czego kapitały własne Emitenta na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym zostaną obniżone o tę kwotę (11.979 tys. zł). Decyzja BFG nie ma wpływu na wynik Emitenta.

Zarząd Emitenta jest w trakcie analizy co do podjęcia kroków prawnych dotyczących ochrony inwestycji w Getin Noble Bank S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *