SYNEKTIK SA (40/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 37/2022 z 26 września 2022 r. dotyczącego wyboru oferty złożonej przez Synektik SA (Spółka) na system robotyczny da Vinci, Zarząd Spółki informuje, że Spółka podpisała istotną umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-556 przy ul. Borowskiej 213 (Szpital).

Umowa dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem, przeszkoleniem personelu, opieką serwisową oraz pracami adaptacyjnymi. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 17 934 408,07 zł netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi po ukończeniu prac adaptacyjnych. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi ponad 11 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *