LIBET SA (18/2022) Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dnia 30 listopada 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz o aktualizacji jego założeń, które Spółka przedstawia poniżej.

Zarząd Spółki będzie rozważał różne dostępne opcje, w tym poszukiwanie inwestorów lub inwestora strategicznego lub finansowego, lub też zmiany w zakresie struktury własnościowej, poprzez np. zbycie wybranych aktywów, lub pozyskanie innego zewnętrznego źródła finansowania, lub dokonanie innej transakcji, w zależności od bieżących uwarunkowań rynkowych oraz możliwych form współpracy.

W związku z tym Spółka może między innymi prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, udostępniać im informacje dotyczące Spółki. W celu realizacji przeglądu opcji strategicznych mogą zostać przeprowadzone wymagane analizy prawne i finansowe.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji, a sam przegląd może być procesem długotrwałym. Dodatkowo nie ma pewności czy w przyszłości jakakolwiek decyzja dotycząca wyboru konkretnej opcji zostanie podjęta. W związku z powyższym, może się okazać, że po dokonanym przeglądzie opcji strategicznych żadna opcja nie zostanie wybrana do dalszej realizacji i nie zostaną podjęte żadne dalsze działania. Spółka będzie informować o przebiegu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *