LIBET SA (19/2022) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022 i za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023, (ii

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 22 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku i za pierwsze półrocze 2023 roku, (b) badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2022 i 2023, (c) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2022 oraz 2023 w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami).

Ww. wybór nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami).

Umowa z ww. firmą audytorską będzie zawarta na okres i celem przeprowadzenia ww. przeglądów i badań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *