BORYSZEW SA (1/2023) Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazywanych w trybie raportów bieżących oraz okresowych Emitenta informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 roku otrzymał od spółki zależnej od Emitenta – Hutmen Spółka z o.o. (Hutmen) informację o decyzjach Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

1. z dnia 27 grudnia 2022 roku określającą zaległe zobowiązanie podatkowe Hutmen w podatku VAT za I półrocze 2015 rok w kwocie 7,8 mln zł, powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

2. z dnia 28 grudnia 2022 roku określającą zaległe zobowiązanie podatkowe Hutmen w podatku VAT za X-XII 2015 rok w kwocie 3,0 mln zł, powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu HUTMEN nie działała w tzw. „dobrej wierze”, uczestnicząc w łańcuchu dostaw, a w konsekwencji nie miał prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na zabezpieczenie wykonania w/w decyzji Hutmen wpłacił kaucje w łącznej wysokości 16,4 mln zł.

Przedmiotowe decyzje są ostateczne. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Spółka zamierza zaskarżyć w/w decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie Emitent informuje, że z uwagi na rozciągnięcie w czasie przebiegu postępowań podatkowych, których stroną są spółki z Grupy Kapitałowej, w związku z uchylaniem przez sądy administracyjne lub organy podatkowe wydanych decyzji w wyniku wniesionych odwołań lub skarg na te decyzje a następnie ponownym wydawaniem przez organy podatkowe podobnych decyzji, które nie wpływają istotnie na status spornych zobowiązań podatkowych, Emitent podjął decyzję, iż w trybie raportów bieżących będzie przekazywał jedynie takie informacje, które informować będą o istotnej zmianie dotychczasowego stanowiska organów podatkowych co do wysokości lub wykonalności zobowiązań podatkowych poszczególnych spółek, w szczególności w odniesieniu do zdarzeń, które będą wiązały się z koniecznością dokonywania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym jak również zdarzeń, których skutkiem będzie konieczność dokonania płatności spornych zobowiązań. W pozostałym zakresie, o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowymi postępowaniami Emitent będzie informował w kolejnych raportach okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *