MONNARI TRADE SA (1/2023) Zawarcie umowy pożyczki z Rank Progress S.A.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 roku została podpisana przez spółkę zależną od Emitenta – Service Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka, Pożyczkodawca) umowa pożyczki z Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (Pożyczkobiorca).

Na podstawie umowy, Spółka udzieliła pożyczki pieniężnej w wysokości 6.382.435,54 EUR (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć euro i 54/100), (pożyczka), z przeznaczeniem na zakup przez Pożyczkobiorcę nieruchomości.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do 30 stycznia 2024 roku włącznie.

Stawka procentowa odsetek jest stała i wynosi 8% p.a. (w skali roku), od udzielonej pożyczki w EUR.

Zabezpieczeniem pożyczki oraz kwot należnych wobec Spółki są przede wszystkim:

– umowa przeniesienia na zabezpieczenie własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach;

– hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem, do kwoty stanowiącej 170% pożyczki, nabywanej przez Pożyczkobiorcę nieruchomości;

– umowa przewłaszczania wierzytelności (24,9 mln zł) przysługującej spółce zależnej od Pożyczkobiorcy (Progress IV Sp. z o.o. ) oraz umowa zastawu cywilnego, której przedmiotem będzie ustanowienie przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy zastawu cywilnego na 100% udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki zależnej;

– oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy do kwoty maksymalnej stanowiącej 170% pożyczki w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty nie wyższej, niż kwota stanowiąca równowartość 170% pożyczki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *