CAPTOR THERAPEUTICS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

? 31 marca 2023 roku – jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022;

? 29 maja 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;

? 07 września 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku;

? 28 listopada 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

– na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;

– na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania oraz skróconą informacją dodatkową;

– na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego, w tym rozszerzanego skonsolidowanego raportu kwartalnego, za II oraz IV kwartał 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *