CAPTOR THERAPEUTICS SA (24/2022) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 651/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lipca 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLCPTRT00014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *