KOGENERACJA SA (30/2022) Przyjęcie Strategii biznesowej na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu przyjęła plan strategiczny i obszary rozwoju Spółki pod nazwą „Strategia biznesowa na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.” („Strategia”).

Kluczowe elementy nowej Strategii:

Cele Strategii

Strategia jest odpowiedzią Grupy na zmiany w sektorze, które nastąpiły w ostatnich latach, oczekiwania społeczne, które w ocenie Zarządu będą wpływać na rozwój ciepłownictwa oraz realizuje Strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku.

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. jest osiąganie oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy prowadząc biznes w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności.

Kluczowe kierunki rozwoju i obszary ograniczenia działalności

Kluczowymi kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. będą:

? Transformacja aktywów wytwórczych,

? Rozwój i dywersyfikacja działalności,

? Poprawa efektywności operacyjnej.

W obszarze dezinwestycji znajdzie się działalność wykorzystująca do produkcji paliwo węglowe.

Misja i wizja

Misją Grupy PGE jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce.

Wizja Grupy PGE przekłada się na trzy priorytety strategiczne, które obejmują:

? wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska,

? świadczenie nowoczesnych usług energetycznych,

? sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy.

KOGENERACJA S.A. wraz ze spółką zależną EC Zielona Góra S.A. będące liderami zrównoważonego ciepłownictwa na lokalnych rynkach realizują misję i wizję Grupy Kapitałowej PGE oraz jej strategię zmierzającą do dekarbonizacji wytwarzania oraz neutralności klimatycznej do 2050 r.

Energia przyjazna dla środowiska

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. deklaruje zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Trwałe obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania i odejście od wykorzystania węgla kamiennego na rzecz innych, bardziej przyjaznych dla środowiska paliw. Do 2030 r. udział źródeł niskoemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 100%.

Do 2026 r. Grupa planuje obniżenie poziomu emisji CO2 o 15% (w porównaniu do poziomu emisji z 2021 r.), a docelowo całkowitą eliminację emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu nisko i zeroemisyjnych technologii.

Nowoczesne usługi energetyczne

Fundamentem transformacji energetycznej jest infrastruktura sieciowa oraz partnerskie relacje z klientami. Spółka chce budować dodatkową wartość poprzez:

? rozwój sprzedaży przy współpracy z dystrybutorem sieciowym na terenie Wrocławia oraz rozwój lokalnego rynku ciepła w Zielonej Górze,

? zwiększenie i dywersyfikację bazy klientów poprzez wdrożenie nowej oferty produktowej oraz rozwój usług w zakresie efektywności energetycznej.

Sprawna i efektywna organizacja

Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji i konkurencji, Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. będzie doskonalić efektywność funkcjonowania poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów lub możliwości ograniczenia kosztów poprzez koncentrację na podstawowej działalności i wykorzystanie szans wynikających z transformacji majątku wytwórczego.

Inwestycje

Inwestycje Grupy skupiać się będą na transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Planowane inicjatywy strategiczne:

? Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica

? Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni Zawidawie oraz połączenie z siecią ciepłowniczą Wrocławia

? Opracowanie planu inwestycyjnego dla Elektrociepłowni Wrocław

? Zagospodarowanie majątku starej Elektrociepłowni Czechnica

? Zagospodarowanie terenów składowisk

? Rozwój Elektrociepłowni „Zielona Góra”, w tym modernizacja bloku gazowo-parowego, odtworzenie istniejących mocy wytwórczych, zagospodarowanie terenów oraz optymalizacja procesu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

? Realizowanie projektów przyłączeniowych

? Budowa innowacyjnej oferty produktowo-usługowej

? Budowa rozproszonych źródeł wytwarzania w miejscach oddalonych od sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i Zielonej Górze

? Zastosowanie węzłów hybrydowych w systemie ciepłowniczym we Wrocławiu i Zielonej Górze

? Rozwój produktu „chłód z ciepła sieciowego” z zastosowaniem adsorpcyjnych oraz absorpcyjnych technologii wytwarzania

? Przegląd opcji strategicznych dla majątku elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach

Prowadzenie biznesu w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności

Stymulowanie transformacji i rozwój ciepłownictwa oraz przyczynianie się do poprawy jakości środowiska zgodnie ze Strategią odbywać się będzie w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności poprzez:

? Budowę partnerskich relacji z mieszkańcami i władzami regionu

? Poprawę jakości powietrza

? Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie

? Rozwój kultury bezpieczeństwa

? Inicjatywy strategiczne w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim

? Wsparcie utalentowanych studentów

Cele Zrównoważonego Rozwoju i ich związek ze strategią biznesową

Realizując Strategię biznesową na lata 2022-2026 Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. wspiera siedem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

7 – Czysta i dostępna energia

8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura

11 – Zrównoważone miasta i społeczności

12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

13 – Działania w dziedzinie klimatu

17 – Partnerstwa na rzecz celów

Zarząd Spółki informuje, że Strategia biznesowa na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zostanie opublikowana na korporacyjnej stronie internetowej www.kogeneracja.com.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *